การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วม