2. การประชาสัมพันธ์

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

14. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร