2. การประชาสัมพันธ์

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

6. การให้บริการ

     -   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O15)

     -   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O16)

         - รอบ 12 เดือน

     -   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O17)

         - รอบ 6 เดือน

         - รอบ 12 เดือน

     -   E–Service (O18)

10. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม