แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร

การจัดซื้อจัดจ้างหรืองานพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการธุจริต

การมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปรงใสและป้องกันการธุจริต

กฏหมายที่เกี่ยวข้อ